Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALPI Smaki

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu jest: ALPI Hummus Aleksandra Marciniak z siedzibą w Warszawie (02646) przy ul.Fryderyka Joliot-Curie 24/48, NIP: 521-327-53-21, REGON: 147370680, adres e-mail: alpi@alpismaki.pl

2. ALPI Smaki jest to serwis internetowy funkcjonujący w domenie www.alpismaki.pl i basiabasia.pl („Sklep ALPI Smaki”), za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w ofercie Sklepu ALPI Smaki („Produkty”) przez Internet.

3. Regulamin reguluje zasady funkcjonowania serwisu internetowego Sklepu ALPI Smaki.4. Poprzez zamówienie należy rozumieć oświadczenie woli klienta złożone w formie określonej niniejszym Regulaminem, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określającej w szczególności rodzaj oraz ilość Produktów. Z oferty Sklepu ALPI Smaki mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne („Klient”).

5. Usługi Sklepu ALPI Smaki świadczone są na obszarze Rzeczypospolitej Polski.

6. Regulamin Sklepu ALPI Smaki („Regulamin”) obowiązuje wszystkich Klientów i użytkowników serwisu internetowego Sklepu ALPI Smaki oraz definiuje zasady zawierania umów sprzedaży Produktów i korzystania z serwisu internetowego Sklepu ALPI Smaki.

7. Klient przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Sklep ALPI Smaki jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminem i jego akceptacji w procesie składania zamówienia. Zaakceptowanie postanowień zawartych w Regulaminie Sklepu ALPI Smaki stanowi warunek konieczny do korzystania z usług oferowanych przez Sklep ALPI Smaki. Dostęp do Regulaminu Sklepu ALPI Smaki jest nieograniczony, w celu zapoznania się z treścią Regulaminu należy uruchomić link „Regulamin” umieszczony w serwisie internetowym Sklepu ALPI Smaki.

8. Sklep ALPI Smaki zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianie Regulaminu będą dostępne w serwisie internetowym Sklepu ALPI Smaki pod linkiem „Regulamin”. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty ich publikacji w serwisie internetowym Sklepu ALPI Smaki.

9. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sklep ALPI Smaki niezbędny jest dostęp do Internetu, telefonu oraz konta poczty elektronicznej.

 

II REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie ALPI Smaki jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie ALPI Smaki Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie serwisu internetowego Sklepu ALPI Smaki pod linkiem „zarejestruj się”.

3. Klient będący osoba fizyczną, w celu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane osobowe:

a) adres poczty elektronicznej,

b) ustanowić hasło dostępowe do konta w Sklepie ALPI Smaki,

c) imię i nazwisko,

d) adres do realizacji zmówienia,

e) numer telefonu kontaktowego.

4. Klient będący przedsiębiorcą, w celu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) adres poczty elektronicznej,

b) ustanowić hasło dostępowe do konta w Sklepie ALPI Smaki,

c) firmę przedsiębiorcy pod którą jest zarejestrowana działalność gospodarcza,

d) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

e) adres do realizacji zamówienia,

f) numer telefonu kontaktowego.

5. Klient może także dokonać szybkiej rejestracji pod linkiem „złóż zamówienie” poprzez wypełnienie znajdującego się tam formularza. Ta forma umożliwia złożenie zamówienia, bez zakładania konta w sklepie ALPI smaki.

7. W przypadku gdy dane Klienta wymagane podczas Rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji. Aby dokonać aktualizacji danych, Klient musi zalogować się na swoje konto, a następnie w zakładce „Moje Konto” wykonać aktualizację profilu.

8. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji.

9. Sklep ALPI Smaki nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych Produktów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

 

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a ALPI Hummus Aleksandra Marciniak ul.Fryderyka Joliot Curie 24/48, 02-646 Warszawa

2. Klienci Sklepu ALPI Smaki mogą składać zamówienia na Produkty  za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu ALPI Smaki

3. Sklep ALPI Smaki przyjmuje do realizacji zamówienia on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z zastrzeżeniem, że wszelkie zamówienia złożone w soboty i niedziele będą realizowane w najbliższy dzień roboczy Sklepu ALPI Smaki. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym Sklepu ALPI Smaki następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sklep ALPI Smaki zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych niż ustalone ustawowo dni, w których nie będzie realizował zamówień (dni wolne od pracy).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

5. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, gdy przy składaniu zamówienia Klient wyrazi chęć rozliczenia na podstawie faktury VAT i poda niezbędne informacje do jej wystawienia.

6. Klient upoważnia Sklep ALPI Smaki do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz w formie elektronicznej.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt. 5 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną przez ALPI Hummus Aleksandra Marciniak, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.

8. Po zatwierdzeniu przez Klienta zamówienia, Klient przechodzi do części „Potwierdzenie”, gdzie po uruchomieniu przycisku „opłać zamówienie” jest przenoszony do serwisu Przelewy24 (ma to miejsce, gdy wybrana została przez Klienta opcja płatności - Przelewy24.pl).

9. Po złożeniu i zatwierdzeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po uregulowaniu należności

11. Sklep ALPI Smaki zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadka gdy:

a) realizacji zamówienia nie udało się potwierdzić z Klientem, a zostało ono uznane przez Sklep ALPI Smaki za wymagające potwierdzenia,

b) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu w zakresie dotyczącym składania zamówień oraz ich realizacji,

c) zamówienie nie zostało opłacone przez Klienta.

12. Sklep ALPI Smaki zastrzega sobie możliwość anulowania złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku, gdy w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia nie zostanie ono opłacone.

13. W przypadku, gdy zamówiony Produkt nie będzie dostępny w magazynie Sklepu ALPI Smaki, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w jakim terminie produkt będzie dostępny oraz o terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody, na zmianę terminu realizacji zmówienia Klientowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z zamówienia Produktu niedostępnego w magazynie lub całego zamówienia.

14. W przypadku rezygnacji, Sklep ALPI Smaki zwróci na konto wskazane przez Klienta cenę Produktu niedostępnego w magazynie lub całego zamówieni.

15. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wpływu środków na konto Sklepu ALPI Smaki W uzasadnionych przypadkach Sklep ALPI Smaki dopuszcza możliwość wydłużenia przedmiotowego terminu do 10 dni roboczych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na adres e-mail.

 

IV. DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

1. Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) przesyłka kurierska za pośrednictwem kuriera InPost,

b) usługa dostawcza prowadzona przez Paczkomaty InPost,

c) przesyłka kurierska za pośrednictwem kuriera DHL.

3. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta, zostaje określony każdorazowo w toku składania zamówienia.

4. Termin realizacji dostawy:

a) do 3 dni roboczych od momentu przekazania zamówienia do realizacji przez Sklep ALPI Smaki

5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, a następnie do podpisania protokołu odbioru przesyłki. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest wpisać uwagi w protokole odbioru oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem ALPI Smaki pod numerem telefonu dostępnym na stronie www.alpismaki.pl, bądź na adres poczty elektronicznej alpi@alpismaki.pl.

6. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.

 

 V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie Produktów widoczna na stronie Sklepu ALPI Smaki ma charakter wiążący od chwili otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia na sprzedaż i dostarczenie wybranych Produktów.

2. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. są powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług.

3. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny zamówionych Produktów wraz z kosztami ich dostawy.

4. Sklep ALPI Smaki zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie ALPI Smaki, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep ALPI Smaki przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej regulaminem oraz w okresie jej trwania.

5. Sposoby płatności:

a) przelewem on-line wybranym w trakcie akceptacji zamówienia realizowanym poprzez serwis www.przelewy24.pl

b) przelew na rachunek bankowy ING Bank Śląski - 15 1050 1041 1000 0092 0136 7126, dodatkowo wskazany w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia,

6. Bezpieczeństwo transakcji kartowych i e-przelewowych zapewnia PayPro Spółka Akcyjna właściciel serwisu www.przelewy24.pl

 

VI REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Produktów oferowanych przez Sklep ALPI Smaki można składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: alpi@alpismaki.pl.
W reklamacji Klient zobowiązany jest podać: imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, datę zawarcia umowy i odbioru zamówienia, treść żądania, numer rachunku bankowy na który ma zostać dokonany zwrot należności oraz adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń na który ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację.

2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej bądź na piśmie na adres do doręczeń zgodnie z dyspozycją Klienta zawartą w treści reklamacji. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep ALPI Smaki zwraca Klientowi należność za odesłany Produkt, niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego Produktu, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

4. Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sklepu ALPI Smaki i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

5. Sklep ALPI Smaki informuje Kupującego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktu, m.in. poprzez złożenie przez Kupującego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

VII ZWROTY

1. Jeżeli Produkt ma wady, Klientowi, na podstawie art. 560 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego przysługują następujące roszczenia:

a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Produktu, chyba że Sklep ALPI Smaki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad

b) żądanie wymiany Produktu na wolny od wad

2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do siedziby Sklepu ALPI Smaki, w stanie niezmienionym ponosi Klient.

3. Sklep ALPI Smaki nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu ALPI Smaki za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia tego ze Sklepem ALPI Smaki.

4. Jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu, Klienci Sklepu ALPI Smaki zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) nie mają możliwości zwrotu zakupionego Produktu ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych.

5. W przypadku uszkodzenia Produktu w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem ALPI Smaki, zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „VI Reklamacje” niniejszego regulaminu.

6. W razie niezgodności Produktu z umową, Klient ma prawo żądać wymiany Produktu bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sklep ALPI Smaki w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli Sklep ALPI Smaki  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produktu na zgodny z umową lub jeżeli wada jest nieistotna.

7. W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Sklepu ALPI Smaki. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, powiadomić o tym Sklep ALPI Smaki.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. W celu dokonania zwrotu należy odesłać produkt w stanie nienaruszonym na poniższy adres: ALPI Hummus Aleksandra Marciniak, ul. Niecała 21, 05-500 Piaseczno.  Zwrot Produktu przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki i po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sklepem ALPI Smaki.

10. Przesyłka zwrotna musi zawierać:

a) zwracany Produkt,

b) dokument sprzedaży otrzymany od Sklepu ALPI Smaki (paragon fiskalny lub faktura),

c) wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

11.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inną formę. Zwrot płatności zostanie dokonany po otrzymaniu zwracanego Produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przez Klienta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia i Produktu wraz z dokumentem sprzedaży przez Sklep ALPI Smaki.

  

VIII ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep ALPI Smaki świadczy za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem  alpismaki.pl, BasiaBasia.pl, następujące usługi elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta Klienta w serwisie internetowym Sklepu ALPI Smaki,

b) Newsletter.

2. Usługi elektroniczne polegające na prowadzeniu Konta w serwisie internetowym oraz usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.

3. Świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia bez zakładania konta w sklepie internetowym ALPI smaki poprzez odpowiedni formularz zawierane jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

5. Klient jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego Sklepu ALPI Smaki w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie ALPI Smaki niezamówionej informacji handlowej.

6. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu ALPI Smaki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej alpi@alpismaki.pl. Sklep ALPI Smaki rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

7. Klient może zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z usług świadczonych elektronicznie przez Sklep ALPI Smaki w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alpi@alpismaki.pl lub pisemnie na adres: Aleksandra Marciniak, ul. Niecała 21, 05-500 Piaseczno.

8. Sklep ALPI Smaki może zaprzestać świadczenia usługi elektronicznej w przypadku gdy Klient narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania ww. czynności, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest:

ALPI Hummus Aleksandra Marciniak z siedzibą w Warszawie (02646) przy ul.Fryderyka Joliot-Curie 24/48, NIP: 521-327-53-21, REGON: 147370680, adres e-mail: alpi@alpismaki.pl,  zwany dalej “Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach: 

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep ALPI Smaki -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu ALPI Smaki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu ALPI Smaki– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3. Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sklepu ALPI Smaki w celu obsługi Sklepu internetowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sklepu ALPI Smaki,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  3. PayPro Spółka Akcyjna -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sklepu ALPI Smaki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient korzystający z usług Sklepu ALPI smaki ma obowiązek podawania prawdziwych informacji oraz zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym.

2. Sklep ALPI smaki  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, spowodowanego blokowaniem lub usuwaniem wiadomości e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ALPI smaki Aleksandra Marciniak.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Sklepu ALPI smaki, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93), w sprawach nieuregulowanych dotyczących konsumentów zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).


 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:. Aleksandra Marciniak, ul. Niecała 21, 05-500 Piaseczno

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________

8. _____________________________________________________________________

 

Nr zamówienia: ______________________________________________________________

Data zawarcia umowy/odbioru*: _________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta/kupującego: __________________________________________

Nr rachunku bankowego do zwrotu kosztów za zwrócony Produkt:

__________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta/kupującego: _________________________________________________

Data: ______________________________________________________________________

* Niepotrzebne skreślić

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl